Tầng 4-23 Tháp A

Lưu ý: Toàn bộ thông tin, hình ảnh, tiện ích, từ ngữ, số liệu, ký hiệu, diện tích… chỉ mang tính chất minh họa, tham khảo tại thời điểm phát hành tài liệu này và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo với quy hoạch và thực tế thi công của dự án. Thông tin chính xác sẽ căn cứ trên hợp đồng mua bán.

Mẫu căn hộ

Studio

Mẫu căn hộ

1PN+1

Mẫu căn hộ

1PN+1A

Mẫu căn hộ

1PN+1B

Mẫu căn hộ

2PN+1, 2WC

Mẫu căn hộ

2PN+1A, 2WC

Mẫu căn hộ

2PN+1E, 2WC

Mẫu căn hộ

2PN+1F, 2WC

Mẫu căn hộ

2PN+1G, 2WC

Mẫu căn hộ

2PN+1H, 2WC

Mẫu căn hộ

3PN-G

Mẫu căn hộ

3PN-G1

Mẫu căn hộ

3PN-G3

Mẫu căn hộ

3PN-G4

Lưu ý: Toàn bộ thông tin, hình ảnh, tiện ích, từ ngữ, số liệu, ký hiệu, diện tích… chỉ mang tính chất minh họa, tham khảo tại thời điểm phát hành tài liệu này và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo với quy hoạch và thực tế thi công của dự án. Thông tin chính xác sẽ căn cứ trên hợp đồng mua bán.

Trang Sau
0765 158 158 Gọi Zalo Toàn cảnh 360° Đăng ký